Herinrichting Hoogkoorplein
en omliggende wegen Boxmeer

Gemeente Land van Cuijk – 2020-2021

Locatie

Hoogkoorplein, Boxmeer

Contractvorm

RAW-bestek

Samenvatting

Onder het Hoogkoorplein in Boxmeer hebben we vijf waterbergingskelders gebouwd om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Tegelijk richtten we het hele plein opnieuw in. Tijdens de uitvoering moesten we rekening houden met de bereikbaarheid van woningen, winkels, instellingen en bedrijven. Wat een flink stuk communicatie en afstemming van onze kant vergde.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

In juni 2016 hadden we in Nederland te kampen met een flinke wateroverlast, na hevige regenbuien. In Boxmeer liep daarbij onder meer de parkeergarage van de toenmalige Jan Linders-supermarkt aan het Hoogkoorplein volledig onder water. Negen auto’s in de garage moesten total-loss worden verklaard. Sindsdien wapent de gemeente Boxmeer zich tegen dit soort gebeurtenissen door klimaat-adaptieve maatregelen te treffen. Zoals de bouw van waterbergingskelders. In zo’n kelder wordt regenwater tijdelijk gebufferd en vervolgens vertraagd afgevoerd naar het gemeentelijke HWA-riool of oppervlaktewater. Ook wordt een waterbergingskelder toegepast om het regenwater of leidingwater voor een langere periode vast te houden en vervolgens te gebruiken, bijvoorbeeld voor de bevloeiing van vegetatie.

Bijzonderheden

Bij de aanleg van de laatste waterbergingskelder troffen we de resten aan van een bijzondere en zeldzame waterput, een zogenaamde plaggenput. In de put vonden we bovendien de bodem van een ongeveer 400 jaar oude aardewerken kruik.   

vissers ploegmakers project hoogkoorplein boxmeer waterberging

De opdracht

Bouw vijf waterbergingskelders met een inhoud van ongeveer 5.000 m3 onder het Hoogkoorplein in Boxmeer om zo wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Richt tegelijk het hele plein en omliggende wegen opnieuw in en realiseer een nieuwe parkeerplaats. Een mooie opdracht voor Vissers Ploegmakers!  

Uitdagingen

De projectlocatie ligt direct in het centrum van Boxmeer. Daarom moesten we tijdens de uitvoering rekening houden met de bereikbaarheid van woningen, winkels, instellingen en bedrijven. We verzorgden daarbij de communicatie met al deze partijen over de afstemming van de werkzaamheden. Bovendien hadden we rekening te houden met de inrichting van de nieuwe Albert Heijn, een grote logistieke operatie die in korte tijd moest plaatsvinden. Onze planning hebben we daar volledig op af moeten afstemmen, zodat de openbare ruimte klaar was voordat de nieuwe supermarkt geopend werd. Uiteindelijk wisten we het hele project binnen het afgesproken tijdsbestek op te leveren.  

project hoogkoorplein boxmeer

Onze aanpak

Om te voorkomen dat de kelders bij hoge grondwaterstanden als een dobber opdrijven, hebben we het nieuwe plein hoger aangelegd. Ook hebben we de grondwaterstand tijdelijk verlaagd (bemaling) om de kelders droog te kunnen bouwen, op het plein zelf wel tot 2.5 meter. Een deel van het bemalingswater hebben we verpompt naar een veld tussen twee nabijgelegen straten, waar het vervolgens in de bodem is teruggebracht via 17 meter diepe putten.

Behalve de betonnen waterbergingskelders realiseerden we na het opbreken van het oude parkeerterrein een nieuw parkeerterrein en voorplein, die beide aansluiten bij de nieuwe Albert Heijn-vestiging op de begane grond van het naastgelegen appartementencomplex. Om het nieuwe plein te realiseren verwijderden we verhardingen en funderingslagen en brachten we nieuwe funderingen en verhardingen aan, o.a. verhardingen van natuursteen en bakstenen. Daarnaast hebben we bestaande rioleringen en infiltratiesystemen verwijderd en een nieuw rioleringssysteem gerealiseerd, bestaande uit putten, buizen, lijngoten en kolken. Tenslotte zorgden we ook voor het aanbrengen van nieuw straatmeubilair.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. Ook in het geval van traditionele contractvormen, waarbij we bijvoorbeeld niet het ontwerp of het omgevingsmanagement voor onze rekening nemen, denken we graag met alle partijen mee. Vaak werken we in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren. Voor dit project mogen we terugkijken op een fijne samenwerking met de gemeente Land van Cuijk en andere betrokken partners. We hadden echt het idee dat we in ‘hetzelfde team’ zaten.

luke van den bosch

Meer weten over dit project?

Luke van den Bosch

lvdbosch@vissersploegmakers.nl

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Herinrichting Mgr. Zwijsenplein Kerkdriel

Gemeente Maasdriel – 2022-2023

Fietspad Dijkstraat Asten

Gemeente Asten - 2022

Werkzaamheden Boerenkamplaan Someren

Gemeente Someren - 2022

‘De Campina’ in Eindhoven wordt ‘De Caai’

BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling - 2021-2022