Verbetering Lollebeek en
Castenrayse Vennen

Waterschap Limburg – 2021-2022

Locatie

Castenray

Contractvorm

RAW-bestek

Samenvatting

Als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Maasgaard, dat streeft naar invulling van natuurdoelen, een robuust watersysteem, landbouw en leefbaarheid, hebben we de natte natuurparel Castenrayse Vennen en De Lollebeek over een lengte van 4 km ecologisch hersteld. Daarbij moest het waterpeil in het natuurgebied worden verhoogd.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

In 2021 startte Waterschap Limburg met de verbetering van De Lollebeek ten westen van de A73 en de Castenrayse vennen. Doel was om de verdroging van de Castenrayse Vennen tegen te gaan en de Lollebeek over een lengte van zo’n vier kilometer ecologisch te herstellen. Het project is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Maasgaard, dat streeft naar invulling van natuurdoelen, een robuust watersysteem, landbouw en leefbaarheid. Vissers Ploegmakers tekende voor de uitvoering.

project lollebeek castenray ecologisch herstel

De opdracht

Herstel de natte natuurparel Castenrayse Vennen en richt de Lollebeek opnieuw in.

project lollebeek castenray natte natuurparel

Onze aanpak

Voor het herstel van de natte natuurparel Castenrayse Vennen namen we maatregelen om het waterpeil in dit natuurgebied te verhogen. Daarbij zorgden we ervoor dat het gebiedseigen water – regenwater en kwelwater -, wordt vastgehouden door het ‘gebiedsvreemde’ water om te leiden. Dit water heeft een andere kwaliteit dan het gebiedseigen water. Daarmee legden we de basis voor het herstellen van de natte natuurparel.

De Lollebeek hebben we robuust ingericht, zodat deze voldoet aan haar natuurfunctie. We hebben de beek omgelegd om de Castenrayse Vennen, afgestemd op het behoud van een duurzame positie van de landbouw in de directe omgeving, en deels gedempt. De Lollebeek heeft nu diverse meanders. Tegelijk verwijderden we bestaande stuwen in de Lollebeek, zodat vissen weer vrij door de beek kunnen zwemmen en hebben we drie voordes en stapstenen aangebracht voor passage van de Lollebeek. Ook realiseerden we een cascade voor de overgang van de omgelegde Lollebeek naar de bestaande loop van de beek.

Verder realiseerden we een ecologische verbinding van ‘Landgoed de Gortmeule’ met de Castenrayse Vennen. Hierbij maakten we ruimte voor het vasthouden en opvangen van water in droge en extreem natte perioden, om afvoerpieken en -dalen te verminderen.

Bovendien hebben we het binnen de Castenrayse Vennen gelegen ‘Schaatsven’ grotendeels hersteld. Hiervoor verrichtten we baggerwerk en verwijderden we veel vegetatie.

Andere werkzaamheden:

  • Omleggen en herprofileren van de Kastenraayse Loop;
  • Dempen van een deel van de Kastenraayse Loop of hierop afwaterende watergangen;
  • Realiseren van de verbinding Gortmeule-Diepeleng en verleggen van de Diepeleng t.b.v. de bochtafsnijding;
  • Aanbrengen van duikers voor de passage van de beekloop;
  • Aanleggen van recreatieve routes door het beekdal;
  • Een eiland, fundering en toegang tot het Schaatsven herstellen en het plaatsen van bebording;
  • Aanleggen van een half verhard wandelpad vanaf de Rietweg naar de vlonder met toegang tot het eiland.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. Ook in het geval van traditionele contractvormen, waarbij we bijvoorbeeld niet het ontwerp of het omgevingsmanagement voor onze rekening nemen, denken we graag met alle partijen mee. Vaak werken we in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren. Gedurende dit project hebben we onder meer nauw samengewerkt en afgestemd met de dorpsraad van Castenray om de beleving van het ‘schaatsven’ en de omgeving te vergroten.

stijn ploegmakers

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Herstel Caumerbeek Heerlen

Waterschap Limburg - 2021-2022

Ontwikkelen natte natuurparel de Vloeiweide en beekherstel

Waterschap Brabantse Delta - 2022

Uitbreiding natuurgebied ‘t Hurkske

Gemeente Meierijstad - 2022

Groot onderhoud Peelkanalen

Waterschap Aa en Maas - 2021-2022