Optimalisatie hoofdstelsel
wateraanvoer Peelkanalen

Waterschap Limburg – 2022-2023

Locatie

Diverse locaties tussen Meijel en De Rips

Contractvorm

Bouwteam

Samenvatting

Om in de Peel een zo hoog mogelijke aanvoer van water te realiseren, zonder risico op wateroverlast, hebben we de wateraanvoer van 3,4 m3/s naar 5,4 m3/s verhoogd en alle nodige werkzaamheden uitgevoerd. Zo moderniseerden en realiseerden we diverse verdeel- en kunstwerken, zoals stuwen en inlaten. Bij het project waren we gebonden aan een strakke deadline. Daarbij liepen de ontwerp- en realisatiefase deels parallel aan elkaar.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Video afspelen over Optimalisatie wateraanvoer peelkanaal

Het vraagstuk

Het klimaat verandert snel. Perioden van droogte worden langer en de regenval heviger. Water aan- en afvoer worden daarmee van groot belang. In de Peel spelen de Peelkanalen een cruciale rol bij de waterdoorvoer en- verdeling in het gebied. Het is de ambitie van de waterschappen om het kanalenstelsel zo optimaal mogelijk te benutten, waarbij een zo hoog mogelijke aanvoer wordt gerealiseerd zonder een verhoogd risico op wateroverlast. Daarom werken de waterschappen aan een slimme gebiedsregeling, waarbij straks vanuit een centrale regiekamer de wateraanvoer en –verdeling op afstand kunnen worden gestuurd. Om dat te bewerkstelligen is het zaak dat het gehele kanalenstelsel hiervoor geschikt wordt gemaakt en verdeel- en kunstwerken worden aangepast dan wel vervangen.

Bijzonderheden

Een groot deel van de werkzaamheden vond daarbij plaats op de Luitenant Bestkazerne, zodat een goede afstemming met Defensie noodzakelijk was.

vissers ploegmakers project optimalisatie peelkanaal stuwen

De opdracht

Wij kregen de opdracht om de wateraanvoer voor de Peelregio te vergroten van 3,4 m3/s naar 5,4 m3/s en alle werkzaamheden uit te voeren die daarvoor noodzakelijk zijn. Hierbij ging het met name om het moderniseren en realiseren van verdeel- en kunstwerken, zoals stuwen en inlaten.   

Uitdagingen

Dit project vergde het een en ander aan planning. Op basis van het gesloten Waterakkoord moesten werkzaamheden immers op een bepaalde datum klaar zijn. Dat betekende dat we voor sommige stuwen en kunstwerken nog aan het ontwerpen waren, terwijl we andere al aan het bouwen waren. De ontwerp- en realisatiefase liepen dus deels parallel aan elkaar. Een andere uitdaging was dat de belangrijke water aan- en afvoer gedurende de werkzaamheden aan de stuwen geborgd moest blijven. Op elke plek moesten we daarvoor de nodige voorzieningen bouwen. Heb je voldoende ruimte, dan is dat vrij eenvoudig; je graaft een bypass met een tijdelijk stuwtje. Heb je die ruimte niet, dan zul je moeten gaan pompen. In de winter is dat geen probleem, maar in de zomer, als de wateraanvoer erg groot is ten behoeve van de agrariërs in het gebied, dan is pompen bijna onmogelijk en dien je hevelinstallaties in te zetten.

Onze aanpak

We hebben verschillende stuwen in het traject gemoderniseerd en er door het realiseren van nieuwe aansluitingen en automatiseringskasten voor gezorgd dat de onderlinge ‘communicatie’ tussen de stuwen vlekkeloos verloopt. Hiervoor is een slimme, volledig geautomatiseerde gebiedsregeling gerealiseerd. Laat een stuw op een bepaald moment water door, dan communiceert deze stuw dat via GPS naar de centrale computer, die vervolgens weer commando’s verstuurt naar de andere stuwen, zodat deze alvast in de juiste stand gaan staan om te zorgen voor een optimale waterdoorvoer.

Ook bouwden we compleet nieuwe stuwen op plekken waar ze nog niet aanwezig waren en sloopten we bestaande stuwen die zich op ‘onhandige’ plekken bevonden. In plaats van die stuwen realiseerden we vervolgens nieuwe stuwen op meer geschikte plekken. Behalve de stuwen in het hoofdkanaalstelsel legden we ook de inlaatwerken in het achterland aan, net als de gemalen die nodig zijn om het water in het achterland te verpompen.

Om de water aan- en afvoer tijdens de werkzaamheden aan de stuwen te borgen bouwden we op één plek bovendien een hevelinstallatie van 70 meter lang, bestaande uit twee stalen buizen van een meter doorsnee. De constructie moest op een hoogte van 4,5 meter komen, zodat het verkeer er onderdoor kon rijden.  

Samenwerking

Bij dit project werkten we als Bouwteam nauw samen met de opdrachtgever, aanwonenden en diverse andere stakeholders, zoals de agrarische perceeleigenaren. Zo was een goede afstemming nodig met Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf, omdat een groot deel van het te baggeren tracé en enkele kunstwerken zich op de Luitenant Bestkazerne bevinden. Hierbij ging het om zaken als toegang, (tijdelijke) beveiliging, veiligheid en uitvoeringswijze. Ook onderhielden we intensief contact met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, gezien het feit dat de Peelkanalen onderdeel zijn van de Peelraamstelling (Rijksmonument) en diverse kunstwerken zijn aangemerkt als Rijksmonument.

ron de mol

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Geluidsscherm Nistelrode

Gemeente Bernheze - 2020

Werkzaamheden voor aanleg nieuwbouwwijk Hoef en Haag

Hoef en Haag CV - 2018-heden

Renovatie Scheepvaartvoorzieningen Oost-Nederland

Rijkswaterstaat - 2016-2018

Herinrichting driemanspolder tot nieuwe driemanspolder

Hoogheemraadschap Rijnland - 2017-2022