Integrale aanpak
Hertogswetering – Roode Wetering

Waterschap Aa en Maas – 2020-2021

Locatie

Oss – Den Bosch

Contractvorm

UAV-GC (Design & Construct)

Samenvatting

De kades van de ecologisch belangrijke Hertogswetering tussen Oss en Den Bosch hadden te kampen met achterstallig onderhoud. Door onze slimme en integrale aanpak wisten we niet alleen de kades te herstellen, maar verbeterden we tegelijk de waterkwaliteit in de wetering.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

Midden in het agrarisch gebied tussen Grave en de polder bij Oss stroomt de 32,5 kilometer lange Hertogswetering. Een wetering is een door de mens gegraven waterloop, meestal bedoeld voor de drainage van een veen- of poldergebied. De Hertogswetering dateert al van het begin van de 14e eeuw en is vandaag de dag een belangrijke schakel in het watersysteem. Tegelijk heeft de wetering de functie van ecologische verbindingszone. Door achterstallig onderhoud waren de kades van de wetering afgekalfd en zelfs deels in het water geschoven. Hoog tijd dus voor een grondige aanpak.

vissers ploegmakers project hertogswetering verbeteren van de waterkwaliteit in de wetering

De opdracht

Natuurlijk was het zaak de kades te herstellen. Maar door slim te werk te gaan lagen er nog veel meer kansen, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit in de wetering.

Uitdagingen

Het project ligt in het grootste weidevogelgebied van Nederland en huisvest verschillende beschermde diersoorten. Dat vroeg om een zorgvuldige aanpak van onze kant.

project hertogswetering

Onze aanpak

Wij kennen inmiddels de voordelen die je behaalt met een integrale aanpak van een project. Vaak los je dan meerdere vraagstukken en knelpunten tegelijk op. Ook in dit geval kozen we samen met Waterschap Aa en Maas voor die integrale aanpak.

Daarmee bereikten we verschillende doelen. Zo hebben we de waterveiligheid in het gebied geborgd door het herstellen van de kades. Door het baggeren van een groot deel van de Hertogswetering verbeterden we bovendien de waterkwaliteit. Verder kregen flora en fauna goede migratiemogelijkheden, door het aanleggen van een ecologische verbindingszone met plasdras en moeraszones, natuurvriendelijke oevers, poelen en ecologische inrichtingselementen. Op die manier ontstond een verbindingsroute voor o.a. de poelkikker, de grote modderkruiper, moeras- en weidevogels en diverse amfibieën, libellen en vlinders. Tenslotte maakten we het beheer en onderhoud van het gebied een stuk eenvoudiger, door het waterpeil aan te passen, onderhoudspaden aan te leggen, een herprofilering van de kades, het realiseren van maaiselverzamelplaatsen en de aanleg en aanpassing van diverse inlaten.

Behalve de realisatie van het project namen we ook het ontwerp (Design & Construct) en het omgevingsmanagement (conditionerende onderzoeken, aanvraag vergunningen, communicatie met de omgeving) voor onze rekening. Zo deden we uitgebreide ecologische onderzoeken en stelden we op basis daarvan een ecologisch werkprotocol en een activiteitenplan op. Dat zorgde voor een beheerste en zorgvuldige omgang met de vele soorten in het gebied en het gebied zelf.

Samenwerking

Bij Vissers Ploegmakers geloven we sterk in samenwerken en partnerschap met opdrachtgevers, de omgeving, leveranciers en onderaannemers. Ook in het geval van traditionele contractvormen, waarbij we bijvoorbeeld niet het ontwerp of het omgevingsmanagement voor onze rekening nemen, denken we graag met alle partijen mee. Vaak werken we in Bouwteams, die garant staan voor een optimale co-creatie en waarmee we projecten beter, efficiënter, slimmer, sneller en vaak ook goedkoper kunnen aanvliegen en realiseren. Gedurende dit project werkten we nauw en plezierig samen met Waterschap Aa en Maas, het bevoegd gezag en betrokken natuurorganisaties, zoals Brabants Landschap, IVN en verschillende vogelwerkgroepen.

ron de mol

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Herstel Caumerbeek Heerlen

Waterschap Limburg - 2021-2022

Verbetering Lollebeek en Castenrayse Vennen

Waterschap Limburg - 2021-2022

Ontwikkelen natte natuurparel de Vloeiweide en beekherstel

Waterschap Brabantse Delta - 2022

Uitbreiding natuurgebied ‘t Hurkske

Gemeente Meierijstad - 2022