Groot onderhoud Peelkanalen

Waterschap Aa en Maas – 2021-2022

Locatie

Helenaveen, Griendtsveen

Contractvorm

Bouwteam

Samenvatting

Door middel van baggeren en kadeherstel brachten we het Kanaal van Deurne en de Helenavaart weer op orde, om te zorgen voor een goede waterdoorstroming in het gebied en droogte tegen te gaan. Ook herstelden we diverse cultuurhistorische elementen. Extra uitdaging: Het project ligt in het Natura 2000 (stilte)gebied Deurnsche Peel/Mariapeel. Omgevingspartijen waren kritisch over de geplande werkzaamheden.

Lees verder om te zien hoe we dat hebben aangepakt.

Het vraagstuk

Het klimaat verandert snel. Perioden van droogte worden langer en de regenval heviger. Water aan- en afvoer worden daarmee van groot belang. Ook in De Peel, het gebied dat de afgelopen jaren, net als veel andere delen van ons land, zo sterk te kampen had met lange periodes van droogte gedurende de zomermaanden. De Peelkanalen spelen een cruciale rol voor de waterdoorvoer en- verdeling in het gebied. Helaas hadden de kanalen te maken met achterstallig onderhoud en waren ze al ruim 70 jaar niet meer gebaggerd door diverse (omgevings-)factoren. Daarbij waren de kades van het Kanaal van Deurne in slechte staat.

vissers ploegmakers project groot onderhoud peelkanalen kades herstel

De opdracht

Breng door middel van groot onderhoud het Kanaal van Deurne en de Helenavaart weer op orde, om te zorgen voor een goede waterdoorstroming in het gebied. Herstel tegelijk de kades langs de kanalen. In totaal ging het om een traject van ongeveer 10 kilometer per kanaal. Ook werd ons gevraagd bepaalde cultuurhistorische elementen te herstellen.

Uitdagingen

Het project bevindt zich in het Natura 2000 (stilte)gebied Deurnsche Peel/Mariapeel. Omgevingspartijen (natuurorganisaties en bewoners van omliggende kernen) zijn zeer goed georganiseerd en waren kritisch over de geplande werkzaamheden. Voor ons zaak om overlast voor de omgeving te beperken en de natuurwaarden in het oog te houden. Verder was het niet mogelijk om de kanalen te bereiken met kranen om de slib af te graven, mede door de slechte staat van de openbare weg langs de kanalen, die dus ongeschikt is voor vrachtverkeer. Daardoor moesten we vanaf het water werken, iets wat vroeg om een geheel nieuwe uitvoeringstechniek en -aanpak.

project groot onderhoud peelkanalen

Onze aanpak

Normaal gesproken richt je baggerdepots langs het water in, waarin de slib kan drogen en indikken. Helaas hadden we in dit geval een gebrek aan ruimte langs de kanalen. Bovendien was de slib van slechte kwaliteit. Daardoor konden we de slib niet direct in depots op het land storten. Om dat op te lossen pasten we een geheel nieuwe uitvoeringstechniek toe, waarbij we de depots ín het water aanlegden en we vanaf bootjes met zuigers te werk gingen. Lastig, want de slib blijft dan kletsnat. Ook dienden we rekening te houden met een duurzaamheidsopgave, gezien de ligging van de projectlocatie in een Natura 2000-gebied. Dat uitte zich in de wijze waarop we zaken hebben uitgewerkt, het gebruik van bepaalde brandstoffen en filters, de inzet van machines, stikstofcompensators, et cetera.

Uiteindelijk wisten we de uitstoot van zowel stikstof als CO2 met 90% te verminderen ten opzichte van de meer traditionele aanpak. Tegelijk scheidden we het zand van het slib en gebruikten we dat zand vervolgens voor de kadeverbetering, iets wat in de regel niet gebeurt. De circulaire gedachte in optima forma!

Bij het herstellen van de kades pakten we ook direct de inspectie- en onderhoudspaden aan. Daarvoor moesten we eerst zo’n 7 hectare bos rooien. Ook herstelden we enkele cultuurhistorische elementen, waarbij het met name gaat om de zijkanaaltjes die vroeger samen met de hoofdkanalen werden gebruikt voor het vervoer van turf uit de streek. Veel zijkanaaltjes waren inmiddels verland en/of vergroeid, omdat ze niet meer in gebruik zijn. Stukjes van die oude structuur hebben we weer in ere hersteld, inclusief de aanleg van (recreatieve) bruggetjes over de kanalen.

Behalve de realisatie van het project namen we ook het omgevingsmanagement voor onze rekening. Denk daarbij aan zaken als conditionerende onderzoeken, NGE-onderzoek, inzet van bodemradar voor het opsporen van beverholen, de aanvraag van vergunningen en communicatie met en naar de omgeving.

Samenwerking

Bij dit project werkten we als Bouwteam nauw samen met de opdrachtgever en andere stakeholders, waaronder klankbordgroepen, dorpsraden, een reviewboard, bevoegde gezagen, omwonenden, onder- en nevenaannemers en natuurorganisaties, (werkgroep Behoud de Peel, IVN en Staatsbosbeheer). Daarvoor organiseerden we excursies voor de omgeving, keukentafelgesprekken en inloopmiddagen en waren we aanwezig bij de informatieavonden.

ron de mol

Meer weten over dit project?

Gerelateerde projecten

Ons portfolio bevat verschillende projecten die wat inzet van specialiteiten en expertises betreft een overeenkomst hebben met bovenstaand project. Neem gerust een kijkje in ons uitgebreide portfolio.

Herstel Caumerbeek Heerlen

Waterschap Limburg - 2021-2022

Verbetering Lollebeek en Castenrayse Vennen

Waterschap Limburg - 2021-2022

Ontwikkelen natte natuurparel de Vloeiweide en beekherstel

Waterschap Brabantse Delta - 2022

Uitbreiding natuurgebied ‘t Hurkske

Gemeente Meierijstad - 2022